Nederlands 
  Home
Algemene voorwaarden Contact
Producten
Notebooks
Computers
Monitors
Netwerk
Software
Printers
Supplies
Opruiming
 
Extra
Tips en Trucks

Algemene voorwaardenALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN VAN HARRIT GEVESTIGD TE ANKEVEEN, TRAPGANS 7B, HIERNA TE NOEMEN HARRIT.

0.0  ALGEMEEN.
0.1
Alle aanbiedingen en overeenkomsten van goederen en/of diensten van  HARRIT  en de  levering/uitvoering  daarvan worden uitsluitend beheerst  door  de   in deze overeenkomst  opgenomen voorwaarden. Afwijkingen dienen uitdrukkelijk schriftelijk met HARRIT te zijn overeengekomen.0.2 Onder opdrachtgever wordt in deze voorwaarden verstaan iedere (rechts)persoon,  die  met  HARRIT  een   overeenkomst  heeft afgesloten, wenst af te sluiten en behalve deze, dienst vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n), rechtsverkrijgende(n)  en erfgename (n).0.3 De  toepasselijkheid  van   door  de opdrachtgever   gehanteerde voorwaarden wordt uitdrukkelijk uitgesloten.0.4 Door het plaatsen van een order en/of de in ontvangstname van de geleverde goederen,  aanvaardt de opdrachtgever deze voor waarden en wordt geacht met deze voorwaarden akkoord te zijn gegaan bij  eventuele door hem mondeling,  telefonisch,  per fax of op andere wijze opgegeven    opdrachten, ongeacht een schriftelijke bevestiging onzerzijds.

1.0  AANBIEDINGEN EN OVEREENKOMSTEN.
1.1
Alle aanbiedingen en overeenkomsten in welke vorm dan ook ge-
daan,  zijn vrijblijvend; HARRIT is eerst gebonden nadat hij
een opdracht respectievelijk verkoop definitief schriftelijk
heeft  aanvaard  respectievelijk  bevestigd, eventueel tevoren
gemaakte  afspraken of  toezeggingen,  welke   niet  schriftelijk
door hem zijn aanvaard, zullen zijn vervallen.
1.2
Toezeggingen van aanbiedingen en/of documentatie verplicht
HARRIT  niet  tot  levering  c.q. acceptatie  van  de  order.
HARRIT behoudt zich het recht voor om bestellingen zonder
opgaaf van redenen te weigeren.
1.3
Overeenkomsten  komen  alleen   tot stand nadat  HARRIT  deze
uitdrukkelijk   schriftelijk  heeft  aanvaard,   respectievelijk
heeft  bevestigd.  Ook eventueel   later gemaakte  afspraken  of
wijzigingen,  alsmede (mondelinge) afspraken door het personeel
van HARRIT gedaan zijn slechts bindend indien schriftelijk
door HARRIT bevestigd.
1.4
Voor werkzaamheden waarvan geen offerte- c.q. opdrachtbevesti-
ging wordt verzonden, wordt de factuur tevens als opdrachtbe-
vestiging beschouwd, welke ook geacht wordt de overeenkomst
juist en volledig weer te geven.

2.0   PRIJZEN
2.1
Alle prijzen zijn inclusief omzetbelasting (B.T.W.) en andere
heffingen die van overheidswegen worden opgelegd.
2.2
De verkoopprijs is berekend voor de levering binnen Nederland
franco thuis. Orders onder de  250,=   worden belast met admi-
nistratie- en verzendkosten.
2.3
De verkoop- en ontwerpprijs is gebaseerd op de tijdens de tot-
standkoming  van  de overeenkomst  bestaande prijzen,  koersen,
lonen,  belastingen, rechten,  lasten,  vrachten, verzekeringen
etc.  In geval  van  verhoging van  een of  ander is HARRIT
gerechtigd overeengekomen prijzen dienovereenkomstig te wijzi-
gen,  ook al vindt de verhoging plaats ingevolge van reeds bij
de aanbieding of aanvaarding te voorziene omstandigheden,  een
en ander met inachtneming van de ter zake geldende wettelijke
voorschriften.
2.4
Eventuele montage en/of installatiewerkzaamheden zijn nimmer
voor rekening van HARRIT doch van de opdrachtgever.
2.5
Indien de uitvoering van de diverse werkzaamheden op locatie
plaats vindt,  zullen reis- en/of verblijfskosten in rekening
worden gebracht tegen de dan geldende tarieven van HARRIT.

3.0   BETALING EN EIGENDOMSVOORBEHOUD.
3.1
Alle betalingen moeten zonder aftrek of schulden vergelijking
geschieden ten kantore van HARRIT of op een door HARRIT
aan te wijzen bank of girorekening.    HARRIT zal nimmer de
verplichting hebben om het overeengekomen product te    leveren
vooraleer de volledige overeen gekomen prijs is voldaan. Alle
facturen zullen door opdrachtgever worden betaald overeenkom-
stig de op de factuur vermelde betalingscondities. Bij gebreke
van deze condities zal opdrachtgever binnen 14 dagen na fac-
tuurdatum betalen.
3.2
Indien de opdrachtgever niet binnen de overeengekomen termijn
betaald wordt hij geacht van rechtswege in verzuim te zijn en
heeft HARRIT zonder enige in gebreke stelling het recht de
opdrachtgever  alle  op de  invordering  vallende kosten  zowel
gerechtelijk  als  buitenrechtelijke incassokosten, de  laatste
belopen tenminste 15% van  het te vorderen bedrag met een mini-
mum van 150,- , te verhalen. De opdrachtgever zal over het
openstaande bedrag een rente van    1,5 procent per maand ver-
schuldigd zijn. Geen betaling kan worden opgeschort,  zulks ook
niet indien de opdrachtgever meent enig recht van reclame te
hebben.
3.3
Indien de kredietwaardigheid van de opdrachtgever hiertoe aan-
leiding  geeft,  kan HARRIT nadere  zekerheid verlangen bij
gebreke  waarvan  hij de  uitvoering  van de  overeenkomst mag
opschorten.
3.4
Tot aan de algehele voldoening van al hetgeen de opdrachtgever
aan  HARRIT  verschuldigd is, behoudt HARRIT de  eigendom
van alle door hem geleverde goederen,  zulks tot zekerheid voor
de betaling van alle   hem toekomende,   niets uitgezonderd. De
opdrachtgever zal de geleverde goederen, mitsdien de hem gele-
verde  goederen,  toekomen heeft   plaatsgevonden,  niet  mogen
vervreemden, belenen noch verhuren, uitlenen of op welke titel
ook uit zijn bedrijf brengen;  bij  schending van het hier be-
doelde is artikel 6 van toepassing. De door HARRIT vervaar-
digde ontwerpen blijven ten alle tijde eigendom van HARRIT,
ook indien het ontwerp in opdracht en/of  (speciaal) ten behoe-
ve van een opdrachtgever is gemaakt.

4.0  LEVERINGEN
4.1
De opgave van leveringstermijnen van zowel hard- als software-
producten  als  ook ontwerpen in  de  aanbieding, bevestigingen
en/of contracten worden naar beste weten gedaan d.m.v. bij het
aangaan van de overeenkomst door HARRIT bekend zijnde gege-
vens  en zullen  zoveel mogelijk in acht worden genomen,  doch
zij zijn niet bindend.
4.2
HARRIT is niet gebonden aan termijnen die vanwege omstan-
digheden die  zich na het  aangaan van de  overeenkomst hebben
voorgedaan,  niet meer  gehaald kunnen   worden. overschrijding
van deze termijnen, door welke oorzaak ook,  zal de opdrachtge-
ver  nimmer  recht geven  op  schadevergoeding, ontbinding der
overeenkomst  of  niet nakomen van    enige verplichting, welke
voor hem uit de desbetreffende overeenkomst of uit enig andere
met deze overeenkomst samenhangende overeenkomst mocht voort-
vloeien. Bij excessieve overschrijding van de levertijd,  zulks
evenwel ter beoordeling van HARRIT zal deze in nader over-
leg treden met de opdrachtgever. Een excessieve overschrijding
van termijnen kan worden beschouwd als een grond van ontbin-
ding van de overeenkomst, met inachtneming van het bepaalde in
het artikel 7 en 8.

5.0   RECHTEN VAN HARRIT EN OPDRACHTGEVER.
5.1
Het auteursrecht alsmede alle overige rechten van intellectue-
le of  industriële eigendom op alle programmatuur,    apparatuur
of andere materialen (zoals analyses, ontwerpen,   documentatie,
rapporten,  offertes) die door HARRIT    aan de opdrachtgever
worden  geleverd of  op  welke  wijze  dan  ook ter  beschikking
worden  gesteld, berusten   uitsluitend  bij  HARRIT of  zijn
licentiegevers,  en  opdrachtgever  verkrijgt  daarvoor  slechts
gebruiksrechten die bij deze voorwaarden worden toegekend, een
en ander tenzij in door HARRIT en opdrachtgever ondertekend
stuk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
5.2
Opdrachtgever  is  ermee bekend dat de geleverde programmatuur
en andere materialen, vertrouwelijke informatie en bedrijfsge-
heimen van HARRIT bevatten en opdrachtgever verbindt     zich
deze programmatuur en materialen geheim te houden en niet aan
enige derde bekend te maken of in gebruik te geven.
5.3
Het is opdrachtgever niet toegestaan enige aanduiding omtrent
auteursrechten,  merken,   handelsnamen of  anderen rechten van
intellectuele  of  industriële  eigendom  uit de  programmatuur,
apparatuur of materialen te verwijderen of te wijzigen,    daar-
onder begrepen aanduidingen omtrent het vertrouwelijke karak-
ter en geheimhouding van de programmatuur.
5.4
Het   is HARRIT toegestaan   technische maatregelen te  nemen
ter bescherming van de programmatuur.
5.5
HARRIT  zal opdrachtgever vrijwaren tegen elke actie welke
gebaseerd is op de bewering dat de door HARRIT zelf ontwik-
kelde programmatuur inbreuk maakt op een in Nederland geldend
auteursrecht.  HARRIT   zal  de bij  eindvonnis  vastgestelde
kosten en schade mits de    opdrachtgever HARRIT onmiddellijk
schriftelijk  informeert   en de behandeling  van  de zaak  uit-
sluitend aan HARRIT overlaat en hierbij alle medewerking
verleent.  Het bepaalde in artikel 8 is onverminderd van toe-
passing.  Indien een actie aangespannen of indien de mogelijk-
heid daartoe bestaat, kan HARRIT de programmatuur vervangen
of zodanig wijzigen als hij juist acht.

6.0  MEDEWERKING DOOR OPDRACHTGEVER.
6.1
Vanwege de   noodzaak  dat opdrachtgever zijn medewerking  ver-
leent aan het uitvoeren van de overeenkomst,  zal opdrachtgever
steeds  tijdig alle nuttige  en noodzakelijke    gegevens of in-
lichtingen verschaffen.
6.2
Opdrachtgever  is   verantwoordelijk voor  het   gebruik en een
juiste  toepassing   in  zijn  organisatie van   de  apparatuur,
programmatuur  en van de   door HARRIT  te verlenen diensten
alsmede  voor tot   toe  passen administratie- en berekeningsme-
thoden en voor het beveiligen van gegevens.
6.3
Indien is overeengekomen dat opdrachtgever apparatuur, materi-
alen  of  gegevens   op  informatiedragers ter   beschikking zal
stellen,  zullen deze voldoen aan de voor het uitvoeren van de
werkzaamheden noodzakelijke specificaties.
6.4
Indien voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke
gegevens niet, niet tijdig of niet overeenkomstig de afspraken
ter beschikking van HARRIT staan of indien opdrachtgever op
andere  wijze  niet    aan zijn verplichtingen   voldoet, heeft
HARRIT het recht tot opschorting van de uitvoering van de
overeenkomst  en  heeft HARRIT  het  recht om  extra  kosten
volgens de gebruikelijke tarieven van HARRIT in rekening te
brengen.

7.0  BeëINDIGING.
7.1
De  overeenkomst   kan,  tenzij partijen   anders  overeenkomen,
uitsluitend worden beëindigd door ontbinding en zulks uitslui-
tend  indien  de  andere  partij, na deugdelijke   schriftelijke
ingebrekestelling,   toerekenbaar tekortschiet   in de nakoming
van  wezenlijke verplichtingen  ingevolge  de overeenkomst.  De
ontbinding dient te geschieden bij   aangetekende brief aan de
andere partij; rechtelijke tussenkomst is niet vereist.
7.2
Indien  opdrachtgever   op het moment van  de ontbinding  reeds
prestaties   ter uitvoering van de  overeenkomst had ontvangen,
kan hij  de overeenkomst slechts gedeeltelijk ontbinden en wel
uitsluitend voor dat gedeelte,  dat door HARRIT nog niet is
uitgevoerd.  Bedragen   die HARRIT voor de ontbinding  heeft
gefactureerd in verband met hetgeen hij    reeds ter uitvoering
van de overeenkomst heeft verricht of geleverd, blijven onver-
anderd verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding
direct opeisbaar.
7.3
In afwijking van het bepaalde in artikel 7.1 kan HARRIT de
overeenkomst met onmiddellijke  ingang   zonder rechtelijke tus-
senkomst  door middel  van  een schriftelijke  kennisgeving aan
opdrachtgever  geheel  of  gedeeltelijk beëindigen,  indien op-
drachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, indien
aan hem - al dan niet voorlopig - surseance van betaling wordt
verleend,  indien hij   anderszins  niet in   staat is aan  zijn
betalingsverplichtingen te voldoen of indien zijn onderneming
wordt  geliquideerd of beëindigd,  anders  dan ten behoeve van
reconstructie of samenvoeging van ondernemingen. HARRIT zal
wegens   deze  ontbinding  nimmer  tot  enige  schadevergoeding
gehouden zijn.

8.0  AANSPRAKELIJKHEID VAN HARRIT; VRIJWARING.
8.1
HARRIT  aanvaardt wettelijke  verplichtingen tot  schadever-
goeding voor zover dat uit dit artikel 8 blijkt.
8.2
In geval van toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de
overeenkomst  is HARRIT  slechts  aansprakelijk voor vervan-
gende   schadevergoeding,  dat wil   zeggen  vergoeding van  de
waarde van de achterwege gebleven prestatie.    Iedere aanspra-
kelijkheid van HARRIT voor enige andere vorm van schade is
uitgesloten,  daaronder begrepen aanvullende schade vergoeding
in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of
gevolgschade  of schade wegens gederfde winst of inkomsten.
HARRIT  is voorts  in  geen geval   aansprakelijk  voor
vertragingsschade,schade wegens verlies van gegevens,   schade
wegens overschrijding van leveringstermijnen als gevolg van
gewijzigde omstandigheden,  schade als gevolg van het verschaffen
van gebrekkige medewerking,  informatie  of materialen  door 
opdrachtgever en schade wegens door HARRIT gegeven inlichtingen
of adviezen waarvan de inhoud niet uitdrukkelijk onderdeel van
een schriftelijke overeenkomst vormt.
8.3
De door HARRIT te betalen schadevergoeding wegens toereken-
bare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst zal in
geen geval meer bedragen dan 50 (vijftig) procent van de op
grond van  die  overeenkomst door  HARRIT aan  opdrachtgever
gefactureerde en factureerbare bedrage   (exclusief omzetbelas-
ting).  Indien en voor zover de overeenkomst een duurovereen-
komst is,  zal de schadevergoeding wegens toerekenbare tekort-
koming  in geen  geval meer bedragen   dan de  prijs (exclusief
omzetbelasting)  bedongen  bij de  desbetreffende  overeenkomst
voor de prestaties van HARRIT in de periode van drie maan-
den  voorafgaande aan  het  verzuim  van HARRIT.  De in dit
artikel 8.3 bedoelde bedragen en prijzen worden verminderd met
door opdrachtgever bedongen en door HARRIT verleende credi-
teringen.
8.4
Voorwaarden voor het ontstaan van enig recht op schadevergoe-
ding is reeds dat opdrachtgever na het ontstaan daarvan zo
spoedig als redelijkerwijs mogelijk is de schade schriftelijk
bij HARRIT heeft gemeld.
8.5
Opdrachtgever vrijwaart HARRIT voor alle schade die HARRIT
mocht lijden als gevolg van aanspraken van derden die
verband houden met de door HARRIT geleverde goederen of
diensten, daaronder mede begrepen:
- Aanspraken van derden,  werknemers van opdrachtgever daaron-
der begrepen,  die schade lijden welke het gevolg is van on-
rechtmatig  handelen  van  werknemers  van  HARRIT   die  ter
beschikking  zijn gesteld  van opdrachtgever   en werken   onder
diens toezicht of op diens werkwijzing.
-  Aanspraken van derden,  werknemers  van  HARRIT daaronder
begrepen, die in verband met de uitvoering van de overeen-
komst schade lijden welke het gevolg is van handelen of nala-
ten  van  opdrachtgever of  van  onveilige  situaties in   diens
bedrijf.
- Aanspraken van derden die schade lijden welke het gevolg is
van een gebrek in door HARRIT geleverde producten of dien-
sten  die  door  opdrachtgever werden  gebruikt,  gewijzigd   of
doorgeleverd onder  toevoeging van of   in  samenhang met  eigen
producten, programmatuur of diensten van opdrachtgever,   tenzij
opdrachtgever bewijst dat het gebrek niet het gevolg is van
gebruik, wijziging of doorlevering als hiervoor bedoeld.

9.0   OVERMACHT.
9.1
Geen van partijen   is  gehouden tot het nakomen van enig ver-
plichting,  indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van een
omstandigheid,  die niet te wijten is aan haar schuld,  noch krach-
tens wet,  rechthandeling of in het verkeer geldende opvattin-
gen voor haar rekening komt.

10.0 GESCHILLEN EN TOEPASSELIJK RECHT.
10.1
Alle geschillen,  waaronder begrepen de geschillen welke door
slechts één partij als zodanig worden beschouwd, welke tussen
HARRIT  en een opdrachtgever mochten   ontstaan naar aanlei-
ding van een door HARRIT met een opdrachtgever gesloten
overeenkomst of nader overeenkomsten,  zullen onderworpen zijn
aan de gewone regelen der rechtspraak.  Indien de opdrachtgever
een geschil aanwezig acht en dit aanhangig wil maken,   zal hij
zulks aan HARRIT middels een aangetekend schrijven en met
een omschrijving van het geheel moeten maken opdat HARRIT
de gelegenheid krijgt de kwestie in der minne alsnog te rege-
len.
10.2 Toepasselijk recht.
Op  de door  HARRIT af te sluiten  overeenkomsten is steeds
het Nederlandse recht van toepassing.
10.3 Dienstverlening.
De  volgende  bepalingen zijn  van toepassing  indien HARRIT
diensten verleent,  zoals bijvoorbeeld organisaties- en automa-
tiseringsadviezen,     toepasbaarheidsonderzoek,   consultancy,
apparatuurselectie,   systeemanalyse, informatie- en automatise-
ringsplanning,  systeembeheer, facilities management en interim
management,   assistentie bij ontwikkeling van programmatuur en
opleidingen.

11    UITVOERING.
11.1
HARRIT zal de dienstverlening met zorg uitvoeren,  in voor-
komend geval overeenkomstig de met opdrachtgever schriftelijk-
vastgelegde afspraken en procedures.
11.2
Indien is overeengekomen dat de dienstverlening in fasen zal
plaatsvinden, kan HARRIT de aanvang van de diensten die tot
een volgende fase behoren uitstellen totdat opdrachtgever de
resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft
goedgekeurd.

12   WIJZIGING EN MEERWERK.
12.1
Opdrachtgever aanvaart dat, indien partijen overeenkomen dat
de te leveren diensten worden uitgebreid of gewijzigd, het
tijdstip van voltooiing van de dienstverlening daardoor kan
worden beïnvloed.  HARRIT zal opdrachtgever daaromtrent zo
spoedig mogelijk op de hoogte stellen.
12.2
Indien voor de dienstverlening een vaste prijs is afgesproken,
zal HARRIT opdrachtgever van tevoren inlichten, indien een
uitbreiding of wijziging als hiervoor bedoeld tot gevolg heeft
dat de overeenkomst prijs wordt beïnvloed.
ONTWIKKELING VAN PROGRAMMATUUR.
De volgende bepalingen zijn van toepassing indien HARRIT in
opdracht van opdrachtgever programmatuur ontwikkelt. Onder de
term   programmatuur  wordt  verstaan  de  computerprogramma's
vastgelegd op voor de computer leesbaar materiaal en de daar-
bij behorende documentatie.

13   ONTWIKKELING VAN PROGRAMMATUUR.
13.1
Partijen zullen schriftelijk specificeren welke programmatuur
ontwikkeld zal worden en op welke manier dit zal geschieden.
HARRIT zal de programmatuurontwikkeling met zorg uitvoeren
op basis van door opdrachtgever te verstrekken gegevens, voor
de juistheid en volledigheid waarvan opdrachtgever instaat.
13.2
Indien is overeengekomen dat de programmatuurontwikkeling in
fasen zal plaatsvinden, kan HARRIT de aanvang van de werk-
zaamheden die tot een volgende fase behoren uitstellen, totdat
opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase
schriftelijk heeft goedgekeurd.
13.3
Onverminderd  het  bepaalde in  artikel  5.1 verkrijgt de  op-
drachtgever, met betrekking tot geheel in zijn opdracht en te
zijnen behoeve ontwikkelde programmatuur, het niet-exclusieve
recht tot onbeperkt gebruik van de programmatuur in zijn eigen
bedrijf. Partijen kunnen schriftelijk anders overeenkomen.
slechts indien dit uitdrukkelijk is overeengekomen, wordt de
broncode van de programmatuur aan opdrachtgever ter beschik-
king gesteld en is opdrachtgever gerechtigd in deze program-
matuur wijzigingen aan te brengen.

14   WIJZIGINGEN EN MEERWERK.
14.1
opdrachtgever aanvaardt dat,  indien partijen overeenkomen dat
de te leveren werkzaamheden worden uitgebreid of gewijzigd,
het tijdstip van voltooiing van de werkzaamheden daardoor kan
worden beïnvloed HARRIT zal opdrachtgever daaromtrent zo
spoedig mogelijk op de hoogte stellen.
14.2
Indien voor de werkzaamheden een vaste prijs is afgesproken,
zal HARRIT opdrachtgever van tevoren   inlichten, indien een
uitbreiding of wijziging als hiervoor bedoeld tot gevolg heeft
dat de overeengekomen prijs wordt beïnvloed.

15   OPLEVERING EN ACCEPTATIE.
15.1
HARRIT zal de te ontwikkelen programmatuur aan opdrachtge-
ver conform de schriftelijke specificaties opleveren. De op-
levering is voltooid nadat de programmatuur ter beschikking
van de opdrachtgever is gesteld of, indien zulks is overeen-
gekomen,  na installatie van de   programmatuur bij opdrachtge-
ver.
15.2
De programmatuur wordt geacht te zijn aanvaard na oplevering.
Indien een acceptatietest schriftelijk tussen partijen is
overeengekomen, wordt de programmatuur geacht te zijn aanvaard
na acceptatie door opdrachtgever, of 14  (veertien) dagen na
oplevering, indien opdrachtgever HARRIT niet schriftelijk
over de gebreken heeft geïnformeerd overeenkomstig het be-
paalde in artikel 15.5, of na herstel van de gemelde gebreken.
15.3
Indien een schriftelijke overeenkomst tussen partijen voorziet
in acceptatie van de programmatuur door opdrachtgever, heeft
opdrachtgever het recht de programmatuur gedurende 14   (veer-
tien) dagen na oplevering te testen, tenzij in die overeen-
komst een ander termijn wordt genoemd.
15.4
Indien bij  het uitvoeren van de acceptatietest blijkt dat in
de programmatuur voorkomende gebreken de voortgang van de
acceptatie belemmeren, zal opdrachtgever HARRIT hiervoor
schriftelijk en gedetailleerd informeren in welk geval de
testperioden van 14  (veertien) dagen onderbroken wordt totdat
de programmatuur  in essentie conform de schriftelijk vastge-
legde specificatie functioneert.
15.5
Indien bij het uitvoeren van de acceptatietest blijkt dat de
programmatuur gebreken vertoont waardoor deze niet aan de
schriftelijk vastgestelde specificatie voldoet,    zal opdracht-
gever HARRIT onmiddellijk na afloop van de testperiode in
een schriftelijk en gedetailleerd acceptatieverslag over de
gebreken   informeren.  HARRIT  zal in  dat geval  de  gemelde
gebreken binnen een redelijke termijn herstellen.    Het herstel
geschiedt gratis indien de programmatuur voor een vaste prijs
is ontwikkeld. De    programmatuur   wordt   door   opdrachtgever
geacht te zijn geaccepteerd,     indien deze in essentie conform
de schriftelijk vastgelegde specificatie functioneert.

16    GARANTIE
16.1
Gedurende  een   periode van   drie maanden  na  aanvaarding zal
HARRIT  naar  beste  vermogen   eventuele gebreken  herstellen
indien de programmatuur niet aan de schriftelijke vastgelegde
specificaties voldoet.  HARRIT garandeert niet dat de pro-
grammatuur zonder onderbreking of gebreken zal werken of dat
alle gebreken zullen worden verbeterd.     Uitsluitend indien de
programmatuur voor een vaste prijs    is ontwikkeld,  zal derge-
lijk herstel gratis worden uitgevoerd,   tenzij er spraken is van
gebruiksfouten van opdrachtgever of van andere niet aan HARRIT
toe  te rekenen oorzaken of    indien de gebreken bij  het
uitvoeren van de acceptatietest hadden kunnen worden vastge-
steld.   Herstel van  eventueel  verloren  gegaan  gegevens  valt
niet  onder de   garantie. De  garantie  is  niet  van toepassing
indien de programmatuur door anderen dan HARRIT is gewijzigd.
GEBRUIKSRECHTEN VAN PROGRAMMATUUR.
De volgende bepalingen zijn van toepassing op alle doorHARRIT
aan opdrachtgever geleverde programmatuur, met uitzondering
slechts van programmatuur die geheel in opdracht en ten
behoeve  van  opdrachtgever   is ontwikkeld. Onder  de  term pro-
grammatuur wordt verstaan de computerprogramma's vastgelegd op
voor de  computer leesbaar materiaal    en de  daarbij  behorende
documentatie,  alles met inbegrip van eventueel te verstrekken
nieuwe versies.

17    GEBRUIKSRECHT.
17.1
HARRIT verleent opdrachtgever    slechts  het niet  exclusieve
recht tot het gebruik van programmatuur.
17.2
De  programmatuur mag   door  opdrachtgever  uitsluitend  in zijn
eigen bedrijf worden gebruikt op die verwerkingseenheid waar-
voor  het  gebruiksrecht   is  verstrekt.  Bij gebreke    van een
overeenkomst   daaromtrent    geldt  de  verwerkingseenheid  van
opdrachtgever,   waarop  de   programmatuur  voor  het  eerst  is
gebruikt als verwerkingseenheid waarvoor het gebruiksrecht is
verstrekt.  Bij  eventuele   storing kan de programmatuur tijde-
lijk op een andere verwerkingseenheid worden gebruikt.
17.3
Tenzij HARRIT afwijkende bepalingen stelt,   is het opdracht-
gever  voor  beveiligingsdoeleinden   toegestaan  maximaal  twee
kopieën  te maken   van de  programmatuur. Deze  kopieën zullen
door  opdrachtgever  niet worden  gebruikt,  maar alleen worden
aangewend ter vervanging van het onbruikbaar geworden origine-
le materiaal  en dienen steeds   te zijn voorzien van dezelfde
labels en indicaties als het oorspronkelijk materiaal.
17.4
Het   gebruiksrecht  is  zonder  schriftelijke  toestemming van
HARRIT niet aan derden overdraagbaar.   Het is opdrachtgever
niet toegestaan de programmatuur te verkopen,    verhuren,  ver-
vreemden of in zekerheid over te dragen, of op welke wijze dan
ook ter beschikking van enige derde te stellen.    Opdrachtgever
zal   de programmatuur  niet wijzigen,  aan   derden in gebruik
afstaan of ten behoeve van derden gebruiken.    De broncode van
de programmatuur wordt aan opdrachtgever niet ter beschikking
gesteld.


18    GARANTIE
Gedurende  een  periode  van drie   maanden  zal HARRIT  naar
beste vermogen eventuele gebreken herstellen,    indien de pro-
grammatuur niet aan de schriftelijke specificaties voldoet.
HARRIT garandeert niet dat de programmatuur zonder onder-
breking  of gebreken  zal werken  of  dat alle  gebreken  zullen
worden verbeterd. Uitsluitend indien er een onderhoudsovereen-
komst is gesloten   of indien er spraken is van een gebruiksver-
goeding  waarbij  het   onderhoud is  inbegrepen, zal  dergelijk
herstel gratis worden uitgevoerd.  HARRIT kan de kosten van
herstel  in rekening brengen   in geval van gebruiksfouten van
opdrachtgever of van andere niet aan HARRIT toe te rekenen
oorzaken.  Herstel van eventueel verloren gegaan gegevens valt
niet  onder de  garantie.  De  garantie is niet  van  toepassing
indien de programmatuur door anderen dan HARRIT is gewij-
zigd.

19    ONDERHOUD
19.1
Indien  voor  de  programmatuur  een  onderhoudsovereenkomst  is
gesloten   of indien  er spraken  is van  een  gebruiksvergoeding
waarbij  het onderhoud is   inbegrepen, zal opdrachtgever over-
eenkomstig  de  gebruikelijke  procedures van   HARRIT in  de
programmatuur geconstateerde gebreken aan HARRIT melden.
Na ontvangst van de melding zal HARRIT naar beste vermogen
eventuele gebreken herstellen indien de programmatuur niet aan
de  schriftelijke  specificaties voldoet.  De  resultaten zullen
afhankelijk van de urgentie op de bij HARRIT gebruikelijke
wijze   ter beschikking  worden  gesteld.  HARRIT garandeert
niet   dat de  programmatuur   zonder onderbreking  of  gebreken
verbeterd zullen worden.
19.2
HARRIT  kan de  kosten van  herstel in rekening brengen  in
geval van gebruiksfouten van opdrachtgever of van andere niet
aan HARRIT  toe te rekenen oorzaken of indien de programma-
tuur door andere dan HARRIT is gewijzigd of wordt onderhou-
den.  Herstel van eventueel verloren gegaan gegevens valt niet
onder het onderhoud.
19.3
Indien een onderhoudsoverkomst is gesloten,  zal HARRIT bij
het beschikbaar komen van verbeterde versies van de programma-
tuur  deze  aan  opdrachtgever ter beschikking  stellen.   Drie
maanden na het beschikbaar stellen van een verbeterde versie
is HARRIT niet meer verplicht tot het herstellen van even-
tuele  gebreken  in de oude  versie. Voor het  ter beschikking
stellen van  een versie met nieuwe mogelijkheden en    functies
kan HARRIT een vergoeding vragen.

20.   PROGRAMMATUUR VAN TOELEVERANCIER.
Indien  een  toeleverancier van HARRIT het  recht  tot het
gebruik van programmatuur  slechts verleent overeenkomstig de
bepalingen  van  zijn  gebruiks-  of licentieovereenkomst,  of
indien het onderhoud wordt uitgevoerd overeenkomstig de bepa-
lingen van de onderhoudsovereenkomst van de toeleverancier van
HARRIT zijn de bepalingen van die overeenkomsten van toe-
passing met terzijdestelling van het bepaalde in de artikelen
17  tot en met   19 van de Algemene Voorwaarden. opdrachtgever
aanvaardt de genoemde bepalingen in de overeenkomsten van de
toeleverancier van HARRIT.  HARRIT zal opdrachtgever  op
diens verzoek informeren over de inhoud daarvan.
VERKOOP VAN APPARATUUR.
De  volgende bepalingen  zijn  van toepassing indien  HARRIT
apparatuur aan opdrachtgever verkoopt.

21.   AFLEVERING EN RISICO.
21.1
Indien  dit schriftelijk  is overeengekomen, zal HARRIT  de
aan opdrachtgever  verkochte apparatuur afleveren  op een  door
opdrachtgever aan te wijzen plaats in Nederland.
21.2
In alle gevallen draagt opdrachtgever,  na aflevering door of
namens HARRIT bij  de ingang van het adres van installatie,
alle risico's van verlies, vergaan,  of beschadiging,  ongeacht
de oorzaak daarvan.
21.3
HARRIT is niet aansprakelijk indien de aflevering niet kan
plaatsvinden     door  onvoorziene  omstandigheden,   waaronder
tevens  begrepen   zijn vertraging bij  of  wanprestatie   door
toeleverancier.

22.  INSTALLATIE
22.1
Indien  dit  schriftelijk  is overeengekomen, zal  HARRIT  de
apparatuur installeren of laten installeren.
22.2
In  alle  gevallen  zal  opdrachtgever, vóór aflevering  van  de
apparatuur   een passende  installatieplaats met alle noodzake-
lijke  faciliteiten,  zoals  bekabeling  en telecommunicatiefa-
ciliteiten, ter beschikking stellen.
22.3
De apparatuur wordt geacht door opdrachtgever te zijn aanvaard
op de datum van installatie of op de eerste dag volgend op de
afleveringsdatum indien opdrachtgever de   apparatuur  zelf  zal
opstellen,   of nalatig  is  met het  voldoen aan   de hiervoor
vermelde verplichtingen.

23.  GARANTIE
23.1
De apparatuur wordt gedurende een periode van drie maanden na
aanvaarding gegarandeerd tegen materiaal- en fabricagefouten.
De  garantie  houdt  uitsluitend  in  dat HARRIT   voor  zijn
rekening naar   beste vermogen de  fouten zal herstellen.   Alle
vervangen onderdelen worden eigendom van HARRIT.   De garan-
tie is niet van toepassing indien de gebreken geheel of ge-
deeltelijk het gevolg zijn van onjuist, onzorgvuldig of ondes-
kundig  gebruik,  van buiten  komende oorzaken,  zoals bijvoor-
beeld  brand-   of  waterschade, of indien  de apparatuur   door
anderen dan HARRIT is gewijzigd of wordt onderhouden.
23.2
Herstel buiten het kader van deze garantie zal door HARRIT
in rekening worden gebracht.
23.3
Indien de apparatuur door HARRIT van een toeleverancier is
betrokken,   zijn   uitsluitend  de garantiebepalingen   van  de
toeleverancier van toepassing.   HARRIT zal opdrachtgever op
zijn verzoek informeren over de van toepassing zijnde bepalin-
gen. 
Winkelwagen
Aantal Product
Winkelwagen
 
Aanbiedingen
 
HP Q2612A Toner zwart
HP Q2612A Toner zwart
 
HP Photosmart D5360
HP Photosmart D5360
 
Harrit E5200
Harrit E5200
 
Toshiba Satellite L300D-21M
Toshiba Satellite L300D-21M
 
HP Probook 4510s
HP Probook 4510s